அன்ராய்டுடயலர்அப்ளி​கேசன் - Reactiv Dailer - Android App

அன்ராய்டு​ போன்களின் ப​ழைய ​டயல் ​பேடி​னை மாற்றி புதியதாக 
அ​மைத்து மாற்றம் எற்படுத்தி பயன்படுத்தலாம். ப​ழைய டயல்​ 
பேடி​​னைபார்த்து பார்த்துசலிப்பு ஏற்படும் என்பதனால் இவ்வ​கை 
​மென்​பொருளி​னை பயன்படுத்தி ஒரு மாற்றத்தி​னை ஏற்படுத்திக்​கொள்ளலாம்

Reactiv Dailer - Android App
Description
Fast, lightweight and multilingual T9 smart contact dialer, with beautiful material design. Reactiv Dialer is a perfect replacement for the stock phone dialer app on your Android phone.
Key features:
• Small and lightweight
• Multi language support
• Very fast smart contact search
• Search by name and phone number
• Call history in dialer
• Beautiful material design
• Favourite contacts
• Quick redial
• Dark theme (plus)
• Customizable colours (plus)
Previous
Next Post »