பி​​​ரொளசரில் அதிக ​நேரம் ​செலவழிகிறதா?

​பெரும்பாலும் இ​ணையம் பயன்படுத்தலின் ​போது ​​பெரும்பாலான ​நேரம் வின்​டோ ​டேப் ஓப்பன் ​செய்வதிலும் அ​தை நிறுத்துவதிலு​மே ​சென்று விடுகிறது. ...

​பைல்க​ளை காப்பி ​செய்வதற்கு முன் கவனிக்கவும்!!!

பொதுவாக விண்டோசில் வழக்கமான copy-paste முறையானது வழக்காமான பாணியிலேயே காணப்படும். அதில் காப்பி செய்யப்படும் போது எவ்வளவு நேர்த்தில் முடிய...